Algemene Voorwaarden Purelifestyle


Artikel 1 Inleiding

* Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Purelifestyle bedoeld. 

 * Ik spreek over opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan mij opdracht verleent tot het verrichten     van diensten. 

 * Ik spreek over cliënt als je gebruik maakt van een van de diensten die ik aanbiedt.

 * De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.


1.1 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/cliënt om deze algemene voorwaarden te lezen en te begrijpen voordat ze akkoord gaan met mijn diensten. 

1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van purelifestyle.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

1.4 Het gebruik van de diensten van Purelifestyle impliceert automatisch dat de opdrachtgever/cliënt akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


Purelifestyle
Speerstraat 15

1076XM Amsterdam
Bereikbaar via mijn website purelifestyle.nl en het e-mailadres info@purelifestyle.nl

Kamer van Koophandelnummer 34233476


Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s 

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s en individuele begeleiding. Om deel te kunnen nemen aan mijn programma’s en mijn individuele begeleiding dien je minimaal 18 jaar te zijn. 

2.3 De programma’s zijn: Opleiding Holistic Colour&Light Coach,  Cursussen: SoulTrack en Ontdek je Spirituele DNA met de Levensboom. 

 * De opleiding is onderverdeeld in meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid worden over meerdere   opleidingsjaren. Een opleiding kan live of online plaatsvinden.

 * De cursussen kunnen onderverdeeld zijn in meerdere online modules die je naast de ingeplande zoom-     meetings ook in je eigen tijd kan volgen.

 * De workshops en themadagen geef ik life.

 * Mijn individuele begeleiding bestaat uit: Lifecoaching, Kleurenreading, Engelenreading, Energetische   Healing en eventuele andere programma’s van individuele begeleiding.

2.2 In mijn programma’s en sessies deel ik mijn kennis, ervaring en tools. 

Indien je een programma volgt moet je daarnaast zelf voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. 

De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welke dienst je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s en bespreek ik met je voorafgaand aan je opleiding, cursus, coaching, reading, energetische healing en andere vorm van begeleiding.

 * Eventuele wijzigingen in de programma's of individuele begeleidingen zal tijdig aan je worden   gecommuniceerd. 

 * Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van eventuele wettelijke vereisten met betrekking tot   deelname aan de programma's.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Al mijn offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. De vermelde prijzen kunnen hierna worden herzien. 

Prijswijzigingen na de start van het programma zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs voor dat specifieke programma.

3.2 Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW. 

 * Bij facturen vanuit het buitenland wordt de btw verlegd en dien je deze zelf op te geven via de   belastingdienst. Dit geld alleen voor buitenlandse bedrijven of onderneemsters.

3.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Ik kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat   (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 


Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode/ annulering

3.5 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van je programma /opleiding je deelname kosteloos annuleren. 

 * Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@purelifestyle.nl

 Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je   al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren. 

3.6 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.


Annulering

3.7 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van mijn diensten een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

Je hebt recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van mijn dienst de prijs wordt verhoogd.

3.8 In geval van een ernstige ziekte of ongeval – kan ik een bewijs daarvan verlangen in de vorm van een medische test of anderszins en kan het traject in overleg voor een bepaalde periode worden stilgelegd, waarna deze in een latere fase hervat kan worden. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt, dit is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

3.9 Wens je behoudens een ernstige ziekte of calamiteit alsnog de opleiding of een programma te annuleren ben ik gerechtigd om de volgende kosten bij je in rekening te brengen: 

    * Je annulering kan tot 6 weken voor aanvang van de opleiding, je coachingtraject, workshop of     energetische behandeling kosteloos geschieden.

 * Annuleren tussen 6 weken en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek       van nog niet ontvangen studiemateriaal.

    * Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek   van nog niet ontvangen studiemateriaal.

    * Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog   niet ontvangen studiemateriaal. 

    * Bij niet annulering ben je verplicht het totaalbedrag van de opleiding, het coaching-traject, de   coaching-sessie, workshop of energetische behandeling te voldoen.

    * Ingeval je na aanvang van de opleiding, het coaching-traject, coaching-sessie, workshop of                         energetische behandeling de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heb      je geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar mijn     oordeel anders rechtvaardigen. Het ontvangen onderwijsmateriaal dien je zo spoedig mogelijk aan mij     terug te zenden. 

    * Ik ben gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de klant.             Het terugzenden is voor jouw eigen risico.

    * Indien je een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat je niet aanwezig bent, dan   betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Je blijft dan het   volledige tarief verschuldigd.

    * Indien je een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld door ziekte of anderszins verhinderd bent, dan   dien je mij hier direct van op de hoogte te brengen.

     * Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Ik streef ernaar   afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur   ben ik gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

3.10 Ik heb het recht om zonder opgave van reden de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien je tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij je, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, je verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 

3.11 Ik heb het recht om zonder opgave van reden mijn diensten te annuleren of deelname van een cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan mij betaalde bedrag.

3.12 Indien het aantal aanmeldingen voor de opleiding of een bepaalde workshop naar mijn oordeel onvoldoende is (minder aanmeldingen dan 80% van de opleidingsplaatsen), staat het mij vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of workshop op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. 

 * Indien jij en ik geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heb je het recht de   betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. Je dient in dit geval aan de kosten voor de reeds   aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.

 * Indien mijn diensten als gevolg van een situatie van overmacht aan de zijde van Purelifestyle niet kan   doorgaan, ben ik gerechtigd de opleiding, workshop, sessie op een andere datum/tijdstip in te plannen. Ik   zal je zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen   waarop de betreffende diensten alsnog zal worden gegeven.

 * Jij, de klant heeft in geval van uitval van de opleiding, workshop, sessie als gevolg van overmacht geen   recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. Je hebt evenmin recht op een (schade)vergoeding   of terugbetaling.


Artikel 4. Overeenkomst 

 * Alle communicatie met betrekking tot deze overeenkomst zal schriftelijk of elektronisch plaatsvinden.   Een overeenkomst tussen mij en een opdrachtgever/cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding.   Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvang je hiervan langs elektronische weg of schriftelijk een   bevestiging. 

 * Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de mij uitgebrachte   schriftelijke of digitale gestuurde offerte. Zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht   niet door mij is bevestigd kan je de opdracht annuleren.

 * Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, dient het aanbod zodanige informatie te   bevatten dat het voor je duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het   aanbod zijn verbonden.    

 * De met mij gesloten overeenkomst leidt voor mij tot een inspanningsverplichting, niet tot een   resultaatverplichting.

 * Indien er sprake is van overmacht, waardoor ik de overeenkomst redelijkerwijs niet kan nakomen, zal de   uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te   worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot   schadevergoeding. 

4.1 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot mijn programma te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

4.4 Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Je dient ervoor zorg te dragen dat je tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig bent. En op afgesproken tijd vertrekt.

4.5 De opdrachtgever en cliënt zijn verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door mij worden gevraagd. Ik zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever of cliënt, dan dient dit aan mij doorgegeven te worden. 

 * Ik ben niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de   opdrachtgever of cliënt vanwege onjuiste (adres)gegevens. 

 * Je bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van Purelifestyle over eventuele wijzigingen in je   persoonsgegevens. Dan kan ik je contactgegevens bijwerken en je verder op de hoogte houden.


Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

5.3 Schending van het intellectuele eigendom van Purelifestyle kan leiden tot juridische stappen.


Artikel 6 Materialen en licenties 

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd drie maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico. 

6.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de materialen indien ze offline worden gehaald.


Artikel 7 Klachten 

7.1 Mocht je ontevreden zijn over je coaching, reading, energetische behandeling, het programma of een onderdeel van het programma of mijn ondersteuning, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan. 


Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. 

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. 

8.4 Indirecte schade expliciet is uitgesloten, ongeacht de omstandigheden.


Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 10 Overig 

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail. 


Artikel 11 Geschillen 

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. 


Artikel 12 Toepasselijk recht 

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 


Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden 

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.